Lapas lietošanas noteikumi

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Metālcehs”, reģistrācijas numurs: 40203073831, juridiskā adrese: Līvzemes iela 23 k-2, Salaspils (turpmāk – Metālcehs) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. Metālcehs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās interesēs – lai realizētu no Metālcehs un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Metālcehs likumīgās intereses.

2. Metālcehs likumīgās intereses ir:
• veikt komercdarbību;
• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
• analizēt Metālcehs mājaslapas darbību;
• administrēt Metālcehs Klienta kontu;
• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
• nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
• novērst krāpniecību;
• administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
• informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes nolūki

3. Metālcehs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– norēķinu administrēšanai;
– mājas lapas darbības uzlabošanai.

Personas datu apstrāde

4. Metālcehs apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Metālcehs var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Metālcehs sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Metālcehs datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Metālcehs ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. Metālcehs sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Metālcehs uzdevumā.

7. Metālcehs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
• ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Metālcehs likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Metālcehs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.metalcehs.lv , sadaļā “Mans konts”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot.

9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Metālcehs). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.metalcehs.lv mājas lapā, sadaļā “Mans konts”, zvanot uz +371 25 520 382 vai kontaktu formā Metālcehs mājaslapā kontaktu dadaļā.

10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

13. Metālcehs veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Metālcehs veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Metālcehs  veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.metalcehs.lv mājas lapā, sadaļā “Mans konts”, zvanot uz +371 25 520 382, atsūtītajā komerciālā e-pasta apakšā vai kontaktu formā Metālcehs mājaslapā kontaktu dadaļā.

17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

18. Metālcehs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

19. Metālcehs mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

20. Metālcehs mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Metālcehs nenes atbildību.

Citi noteikumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi metalcehs@gmail.com
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai sniegt Jums vislabāko servisu mūsu tīmekļa vietnē.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek ierakstīti Jūsu ierīcē katru reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatņu izmantošana ļauj mums piedāvāt klientiem optimālu vietnes lietojamību; piemēram, sīkdatnes palīdz mums atcerēties Jūsu iepriekšējos apmeklējumus un izvēles mūsu tīmekļa vietnē.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot sīkdatnes:

– informācijas apkopošanai par lietotāju paradumiem un statistikas datiem;

– klientu apkalpošanas līmeņa uzlabošanai (online chat);

– lietotāja iestatījumu saglabāšanai;

– priekšlikumu un mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām;

– informācijas apkopošanai, kas nepieciešama interneta vietnes uzlabošanai;

– autorizācijai, tīmekļa vietnes personalizācijai un aizpildīšanai;

– Metālcehs satura apmaiņas vienkāršošanai sociālajos tīklos;

– satura nodrošināšanai (Youtube, Google kartes, flixmedia).

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Sesijas sīkdatnes
Sesijas sīkdatnes, t.i. pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas ik reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un tiek izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūku. Pagaidu sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerēties valodas izvēli tīmekļa vietnē vai groza saturu.

Pastāvīgās sīkdatnes
Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Pastāvīgās sīkdatnes ierīcē tiek saglabātas noteiktu laika periodu, dažas no tiem tiek glabātas lietotāja datorā vairākas dienas, mēnešus vai pat gadus. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai saglabātu lietotāja iestatījumus, kā arī lietotāja vārdu un paroli, lai nebūtu nepieciešamības ievadīt šos datus ik reizi, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne.

Trešās puses sīkdatnes 
Nodrošinot augstas kvalitātes saturu, statistikas datu vākšanu un reklāmu, Metālcehs tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešās puses sīkdatnes. Ar trešo pušu sīkdatņu privātuma politiku un noteikumiem Jūs varat iepazīties šo sīkdatņu īpašnieku tīmekļa vietnēs.

 

Trešās puses sīkdatņu saraksts:

Ar Facebook sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:

Ar Google sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:

Quriobot sīkdatņu noteikumi

Visi dati, kas tiek nodoti quriobot (atbalsta čats) tiek glabāti balstoties uz GDPR politiku. Quriobot glabā datus atbilstpoši ISO 27001ISO 9001, un PCI DSS sertifikātiem. Vairāk par viņu datiem vietnē: https://quriobot.com/pricing

 

Kā ierobežot sīkdatņu izmantošanu un kā tos izdzēst?

Lietotājam ir iespēja izdzēst sīkdatnes, kas saglabātas Jūsu ierīcē, un aizliegt sīkdatņu saglabāšanu ierīcē. Lai to izdarītu, Jums ir jānomaina savas pārlūkprogrammas iestatījumi.

Precīzākas instrukcijas ir atrodamas pārlūkprogrammas instrukciju sadaļā.

NB! Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā mēs nevaram garantēt mūsu tīmekļa vietnes pareizu darbību.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm var atrast tīmekļa vietnēs: http://www.allaboutcookies.org/ vai http://www.youronlinechoices.com/lv/

 

Preces atgriešanas noteikumi

LR MK noteikumi „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktā minēts, ka preci patērētājs var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Taču, tai pat laikā jāņem vērā, ka LR Patērētāju aizsardzības likuma 12.panta vienpadsmitā daļa nosaka: “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.”

Šādu tekstu jūs izlasīsiet jebkurā citā interneta vietnē, kur ir iespējams iegādāties produktus, bet tikai ne pie mums.

Sava ražojuma precēm, kuras ir apzīmētas ar “Metalcehs naudas atgriešanas garantiju”, mēs  nodrošinām naudas atgriešanu preces atgriešanas garantijas termiņā. (Katrai no precēm tas tiek noteikts individuāli, kā arī neattiecas uz personificētajām precēm un individuāliem pasūtījumiem).

Lai atgrieztu preci “Metalcehs naudas atgriešanas garantijas laikā”, ir nepieciešams:

  1. Saglabāt preces oriģinālo iepakojumu
  2. Prece nedrīkst būt bojāta. Tai jābūt pilnā darba kārtībā (ir pieļaujamas preces ekspluatācijas pēdas).
  3. Dāvanām un papildaprīkojumam, kas tiek piegādāts kopā ar iegādāto preci, ir jābūt bez lietošanas pazīmēm, pretējā gadījumā aprīkojuma vērtība tiks atrēķināta no atgriešanas summas.
  4. Metālcehs nesedz preces atgriešanas piegādes izdevumus.

Lai pieteiktu atgriešanu:

  1. Ir jāaizpilda kontaktu forma www.metalcehs.lv kontaktu sadaļā un jāapraksta sava situācija.
  2. Jāsagaida atbildes vēstule no Metālceha.
  3. Jānosūta prece Metālcehs uz vēstulē atrunāto adresi (Omniva pakomātu).
  4. Pēc preces saņemšanas un pārbaudes 14 dienu laikā mēs atskaitīsim atpakaļ naudu (atrēķinot aprīkojuma un dāvanu izmaksas, ja tie netiks saņemti atpakaļ nelietoti) . Ja tiks konstatēti preces mehāniskie bojājumi, kas nav raksturojami kā ekspluatācijas pēdas, metālcehs ir tiesīgs neveikt naudas atmaksu. Tādā gadījumā prece tiks nosūtīta atpakaļ sūtītājam 7 dienu laikā, iepriekš sazinoties.

 

Maksājumi

Par personificēto grilu un individuāliem pasūtījumiem klients var norēķināties ar interneta bankas starpniecību, veicot atbilstošo pasūtījumu. Ar katru klientu sazināmies individuāli.

Katlavāri tirgojam online veikalā, kur par to var norēķināties ar internetbankas starpniecību vai debetkarti/kredītkarti. Šiem maksājumiem izmantojam Paysera drošo maksāšanas sistēmu. Mēs personīgi neveicam datu apstrādi un glabāšanu. Visus maksājumus nodrošina Paysera, kas ir licenzēta online maksājumu nodrošināšanai. Maksājot caur Paysera sistēmu jūs varat būt droši, ka jūsu dati ir pilnībā aizsargāti. Vairāk par Pysera un datu drošibu šeit: Paysera drošība

 

Piegādes nosacījumi

Mēs piedāvājam dažāda veida sava ražojuma preces piegādi.

Personificētiem griliem un citam aprīkojumam ir iespējama preces saņemšana metālceha telpās Līvzemes iela 23 k-2, Salaspilī. Tāpat nodrošinām šo preču piegādi individuāli ar personīgo autotransportu Rīgas rajonā un citur. Par šāda veida piegādi vienojamies individuāli ar klientu.

Katlavāra piegādi realizējam ar Omniva starpniecību. Sev ērtāko Omniva pakomāta savākšanas vietu ir iespējams izvēlēties pirkuma noformēšanas brīdī.

Scroll to Top